Βιβλίο, Διαβάστε, Φοιτητής, Χαρτόνι, Schultafel

 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4678/05-09-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 104182/Δ2/29-08-
2022 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης
“Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και
υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού
Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα” (Β΄4134)»

 

Διαβάστε την ΥΑ παρακάτω:

 

Loading...